Integritetspolicy

Two Sides ansvarar för att skydda dina personliga uppgifter. I den här integritetspolicyn redogör vi för hur insamlade uppgifter om dig kommer att användas, och hur du kan ge oss besked om du vill begränsa användningen av den informationen.

1. Om du registrerar dig eller begär ytterligare information från den här webbplatsen kommer vi att be dig om ditt namn, din befattning, företagets namn och adress, din verksamhetssektor och din e-postadress. Den informationen används sedan av oss för att kontakta dig angående begärd information och för att kommunicera med dig om saker som rör din förfrågan eller användning av den här webbplatsen. Den här webbplatsen använder cookies. Cookies är små textbaserade datafiler som skickas från en webbserver när du bläddrar runt på webbplatsen. Cookies sparas på din dators hårddisk och används av webbplatser för att efterlikna en fortsatt anslutning till den webbplatsen. För att vår webbplats ska bli mer lyhörd för just dina behov använder vi cookies för att spåra och hantera information som hänför sig till dina speciella intressen. På så sätt kan vi skräddarsy vår webbplats efter dina behov, leverera en bättre och mer personlig service och spåra vilka sidor du besöker på vår webbplats. Användningen av cookies identifierar automatiskt din webbläsare för våra datorer när du interagerar med vår webbplats. Du kan neka användning av cookies genom att välja detta i inställningarna på din webbläsare. Observera dock att om du gör detta kanske du inte kan använda webbplatsens alla funktioner.

Vi kommer inte att dela dina uppgifter med tredje part, förutom när du givit oss tillstånd eller under speciella omständigheter, till exempel att vi i god tro tror att det krävs enligt lagen. Two Sides strävar efter att tillhandahålla information om hållbarhet inom leveranskedjan för grafisk kommunikation. Som en del av din registrering kan du få återkommande utskick eller e-post från oss med innehåll som rör branschens hållbarhet. Om du inte längre vill vara registrerad på Two Sides webbplats fyller du i vårt avregistreringsformulär. Och om du vill uppdatera din information hos oss kan du skicka e-post till: 

info@grafiska.se eller skriva till oss på:

Two Sides/Grafiska Företagen, Box 555 25, 102 04 Stockholm

2. Ditt samtycke: Genom att lämna in dina uppgifter enligt det du markerar i kryssrutan på registreringsblanketten (eller om så är fallet, inte markerar) samtycker du till att den informationen kan användas enligt det som anges i den här integritetspolicyn. Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att tillkännage ändringarna på den här sidan och kanske också placera meddelanden på andra sidor på webbplatsen. Allt för att du alltid ska vara medveten om de uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Fortsatt användning av den här webbplatsen innebär att du samtycker till alla sådana eventuella ändringar. Internets infrastruktur är global och därför kan kanske de uppgifter du anger överföras till länder utanför EEA (European Economic Area, dvs. EU, Norge, Island och Liechtenstein), som inte har samma policy som vi när det gäller dataskyddslagstiftning för användning.

Genom att lämna in dina uppgifter samtycker du till dessa överföringar. Dina uppgifter kan komma att lagras och bearbetas i alla länder där Two Sides har anläggningar, och genom att använda den här webbplatsen samtycker du till all sådan informationsöverföring utanför ditt land. I alla sådana fall säkerställer vi att dina personliga uppgifter inte kommer att överföras till ett land eller en region utanför EEA om det landet eller den regionen inte kan garantera en tillfredsställande skyddsnivå för dina rättigheter och friheter i relation till vår bearbetning av dina personliga uppgifter.

4. Kontakta oss så här: Dina åsikter om vår webbplats och integritetspolicy uppskattas. Om du vill komma i kontakt med oss för frågor eller kommentarer skickar du ett e-postmeddelande till 
 info@grafiska.se eller skriver till oss på adressen:

Two Sides/Grafiska Företagen, Box 555 25, 102 04 Stockholm

Villkor och bestämmelser

Din användning av den här webbplatsen (”den här webbplatsen”) lyder under dessa Villkor och bestämmelser. Genom att ta fram och bläddra i den här webbplatsen godkänner du, utan begränsning eller förbehåll, dessa Villkor och bestämmelser.

1. Din användning av den här webbplatsen: Two Sides upprätthåller den här webbplatsen för att informera, utbilda och kommunicera. Varmt välkommen att ta del av innehållet! Du får bara hämta (där så är tillåtet) material som visas på den här webbplatsen för icke-kommersiell, personlig användning, förutsatt att du också bibehåller alla copyright- och andra äganderättsmeddelanden som finns i materialet. Men du får inte skapa länkar för att distribuera, ändra, överföra, återanvända, rapportera eller använda innehållet i den här webbplatsen för officiella eller kommersiella ändamål, inklusive text, bilder, ljud och video, utan föregående skriftligt tillstånd från Two Sides.

2. Ansvarsfriskrivning: Two Sides vidtar rimliga insatser för att ta med information som är korrekt och aktuell på den här webbplatsen, men ger inga garantier eller åtaganden angående dess riktighet. Two Sides tar inget ansvar eller har någon skyldighet för eventuella fel eller utelämnanden i innehållet på den här webbplatsen. Den här webbplatsen kan innehålla tekniska oriktigheter eller typografiska fel. Two Sides tillhandahåller särskilt fakta och siffror angående hållbarheten för distributionskedjan inom grafisk kommunikation. Vi strävar efter att tillhandahålla källmaterial för den information som finns på webbplatsen och från vilket vi tagit information eller dragit slutsatser. Two Sides tar inget ansvar eller har någon skyldighet för eventuella fel eller utelämnanden i den information som finns på webbplatsen. Ändringar i informationen häri kan ske när som helst utan föregående meddelande. Internet är dessutom inte ett stabilt medium och fel, utelämnanden och fördröjningar kan ske när som helst. Two Sides accepterar därför inte någon fortgående förpliktelse att sköta denna webbplats (eller någon del av den). Din användning eller genomsökning av den här webbplatsen sker på egen risk. Varken Two Sides eller någon annan part involverad i skapande, framställning eller leverans av den här webbplatsen kan hållas ansvarigt för några direkta, oförutsedda, följdriktiga skador eller skadeståndsersättningar som uppstår genom din tillgång till, eller användning av, den här webbplatsen. Utan att begränsa det föregående, så tillhandahålls allt på den här webbplatsen  till dig ”i befintligt skick”, och alla slags garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive – men ej begränsat till – de indirekta garantierna för tillfredsställande kvalitet, lämplighet för särskilt ändamål eller icke-intrång, undantas härmed fullt ut i enlighet med det som lagen medger. Two Sides tar inget ansvar och har inte någon skyldighet för (a) virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom med anledning av din åtkomst till, användning av eller bläddring på den här webbplatsen, eller att du laddar ner något material, data, text, bilder, video eller ljud från den här webbplatsen; eller (b) någon förlust eller skada, inklusive någon följdriktig eller indirekt förlust eller skada åsamkad av dig (inklusive förlorad vinst), vare sig den uppstår som åtalbar handling (inklusive anspråk på försumlighet), i kontrakt eller uppstår på annat sätt från, eller i relation till, eller i samband med, din åtkomst till, eller användning av, eller oförmåga att använda, den här webbplatsen. Oaktat det föregående, ska inget i dessa villkor och bestämmelser verka för att utesluta eller begränsa någon skyldighet för Two Sides för dödsfall eller personskada som orsakas av oaktsamhet eller någon annan rättighet du kan ha enligt tillämpliga lagar, som inte får undantas. Om inte annat anges presenteras materialet på den här webbplatsen endast med syfte att stödja produkter och tjänster på de ställen där de identifieras som tillgängliga på den här webbplatsen. Webbplatsen kontrolleras och hanteras av Two Sides och dess utsedda agenter i Storbritannien.

Two Sides har inga åtaganden för att materialet på den här webbplatsen är korrekt eller tillgängligt för användning på andra ställen. De som väljer att komma i kontakt med den här webbplatsen från andra ställen gör detta på eget initiativ och ansvarar för överensstämmelse enligt lokala regler. Ingenting på denna webbplats ska betraktas eller tas som ekonomiskt råd.

3. Copyright, varumärken och andra immateriella rättigheter: Du bör förutsätta att allt du ser eller läser på den här webbplatsen är copyright-arbete och skyddat av lagar för immateriella rättigheter i Storbritannien och internationellt, både som individuella arbeten och som en samling, såvida annat inte anges, och att sådant arbete kanske inte får användas utan skriftligt tillstånd av Two Sides, förutom det som anges i dessa villkor och bestämmelser eller i texten på den här webbplatsen. Two Sides ger inga garantier eller åtaganden att din användning av material som visas på den här webbplatsen inte kommer att inkräkta på tredje parters rättigheter. Varumärken, företagsnamn, logotyper, domännamn och tjänstebenämningar (benämns kollektivt som ”varumärken”) som visas på den här webbplatsen, inklusive – men ej begränsat till – Two Sides logotyp och andra är registrerade och oregistrerade varumärken från Two Sides. Inget som finns på denna webbplats ska tolkas som att bevilja, indirekt, någon licens eller rättighet att använda några varumärken som visas på den här webbplatsen utan tillstånd av Two Sides eller sådan tredje part som kan äga varumärket som visas på den här webbplatsen. Ditt utnyttjande av varumärkena som visas på den här webbplatsen, eller något annat innehåll på den här webbplatsen, är strängt förbjuden. Alla bilder som visas på den här webbplatsen ägs antingen av, eller används med tillstånd av, Two Sides. Användningen av dessa bilder, av dig eller någon annan du godkänt, är förbjuden såvida det inte uttryckligen tillåts av dessa villkor och bestämmelser eller särskilt tillstånd som ges någon annanstans på den här webbplatsen. All obehörig användning av bilderna kan bryta mot copyright-lagar, varumärkeslagar, sekretess- och offentlighetslagar och kommunikationsbestämmelser och -författningar. Du är medveten om att Two Sides med all kraft kommer att hävda sina immateriella rättigheter fullt ut i enlighet med det som lagen medger, inklusive brottsåtal.

4. Dina bidrag: Du samtycker till att allt du överför eller postar till den här webbplatsen eller Two Sides får användas av Two Sides i syfte att stödja hållbarheten för distributionskedjan inom grafisk kommunikation. Two Sides kommer att be om ditt medgivande om vi vill använda dina bidrag för andra ändamål.

5. Länkar: Two Sides har inte granskat alla webbplatser som länkas till den här webbplatsen, och kan inte hållas ansvarigt för innehållet på sekundära sidor eller från andra platser som länkas till den här webbplatsen. Förekomsten av länkar till den här webbplatsen, oavsett om de skapats med eller utan godkännande av Lateral Group, ska inte utgöra någon reklam från Two Sides för sådana andra platser, deras innehåll eller operatörer. Dina länkar till andra sekundära sidor eller andra platser sker på din egen risk.

6. Ingen övervakningsskyldighet: Även om Two Sides ibland övervakar eller granskar diskussioner, chatt, postning, överföringar, gruppanslagstavlor och liknande på webbplatsen, så har Two Sides ingen skyldighet att göra detta och tar inget ansvar och har inte någon skyldighet som uppstår från sådant innehåll; inte heller för något fel, förtal, skvaller, utelämnande, lögn, oanständighet, pornografi, svordomar, risk eller oriktighet som finns i någon information inom sådana ställen på den här webbplatsen. Du förbjuds posta eller överföra olagligt, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, skandalöst, provocerande, pornografiskt eller hädiskt material, eller något material som kan utgöra eller uppmuntra ett uppträdande som kan anses vara en brottslig förseelse, ge upphov till skadeståndsansvar eller på annat sätt bryta mot någon lag. Two Sides kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som efterfrågar eller beordrar Two Sides att avslöja identiteten på den som postar sådan information eller sådant material.

7. Ändringar: Two Sides kan när som helst revidera dessa villkor och bestämmelser genom att uppdatera den här webbplatsen. Du är bunden av alla sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka den här webbplatsen för att granska aktuella villkor och bestämmelser.

8. Ogiltighet: I den mån som någon del av dessa villkor och bestämmelser fastställs vara ogenomförbar av behörig jurisdiktion, kommer den delen enbart att ändras i sådan omfattning som behövs för att den ska kunna genomföras och dessa villkor och bestämmelser, efter modifieringen, ska kvarstå fullt ut.

9. Lag och jurisdiktion: Dessa villkor och bestämmelser (och alla åtgärder, tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår utifrån dem eller deras utformning) ska styras av och tolkas enligt brittisk lag och brittiska domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion att lösa alla tvister mellan oss. Med undantag av bedrägeri och orättmätigt hemlighållande, bekräftar du att dessa villkor och bestämmelser och alla dokument som uttryckligen refereras till däri, utgör hela och den enda överenskommelsen mellan oss.

Dessa villkor och bestämmelser får bara förändras skriftligt av en chef för Two Sides. Med undantag av rättigheter eller fördelar uttryckligen tilldelade på Two Sides eller dess dotterbolag, tilldelas inget i dessa villkor och bestämmelser eller avser att tilldela någon tredje part fördelar eller rättigheter att tvinga fram några av dessa villkor och bestämmelser och villkoren i Contracts (rättigheter för tredje parter) Act 1999 (med tillägg eller ändringar) exkluderas uttryckligen.