Medlemsfrågor

Hur gick det till när utkastet till Two Sides principer utarbetades?

I mars 2009 fastställdes principerna för Two Sides, efter ingående diskussioner bland alla medlemmar i Hållbarhetsgruppen för tryck och papper (Print and Paper Sustainability Group).

Principerna demonstrerar Two Sides medlemmars viktiga engagemang att mäta, hantera och minska sin inverkan på miljön.

Vad skiljer detta initiativ från andra?

Medlemmarna i Two Sides kommer från alla sektorer inom distributionskedjan för grafisk kommunikation.

Two Sides kommer aktivt att marknadsföra branschens hållbarhet, påvisa fakta och säkerställa att felaktiga och missledande uttalanden vederläggs. I gengäld kommer Two Sides att ge korrekt och kontrollerbar information, som påvisar branschens aktiviteter för att utveckla hållbara metoder.

Medlemmarna har förtroende för och godkänner Two Sides principer, som visar deras miljöengagemang.

Hur är Two Sides organiserat?

Beslutsfattare i Two Sides är Hållbarhetsgruppen, som består av ledande medlemsföretag och  spänner över hela distributionskedjan.

Alla medlemmar kan ansöka om att få vara med i den gruppen genom att skriva till Two Sides styrelse. Gruppen kommer att begränsas till ett hanterbart antal medlemmar. Hållbarhetsgruppen är för effektivitetens skull indelad i sektorgrupper, som kommer att träffas för att avgöra hur medlemsföretagen i just deras sektor kan bidra till Two Sides och agera för att främja Two Sides budskap.

En marknadsföringsgrupp kommer att diskutera och rekommendera sätt för att främja Two Sides budskap, och har till sin hjälp partnermedlemmar med specifika färdigheter. Styrelsen står för god ledning av Two Sides.

Hur garanterar Two Sides insyn i sina aktiviteter?

Two Sides kommer att ge ut en årlig, offentligt tillgänglig rapport om alla aktiviteter. Two Sides ger också ut ett regelbundet nyhetsbrev till medlemmar och intresserade aktörer.

Two Sides räkenskaper och medlemskap blir offentligt tillgängliga.

Hur passar Two Sides in i befintliga branschstandarder och initiativ?

Vi förutser att Two Sides principer och medlemsåtaganden blir en vedertagen standard, som ger alla användare och aktörer inom tryck och papper ett förtroende för att medlemmarna agerar på ett hållbart sätt inom alla deras verksamhetsområden.

Det finns många auktoriseringssystem som försöker övertyga köpare av tryck och papper att materialen uppfyller vissa kriterier. Men dessa är ofta mycket begränsade till en aspekt av bearbetning eller tillverkning. Two Sides däremot ger en garanti för hela organisationens tillvägagångssätt i verksamheten. Medlemskapet i Two Sides kräver att medlemmen genomför hållbara miljömässiga metoder över hela sin organisation.

Är Two Sides juridiskt inrättat?

Two Sides arbetar som ett branschförbund och kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dess aktiviteter överensstämmer med alla tillämpliga konkurrensregler.

Two Sides har antagit en antitrust-kontrollpolicy, som strävar efter att säkerställa att alla medlemmarna är medvetna om sina skyldigheter när det gäller konkurrenslagstiftning och att alltid agera i enlighet med de konkurrensregler som gäller.

Vem kan bli medlem?

Alla organisationer som är involverade i distributionskedjan inom grafisk kommunikation och som, om så begärs, kan uppvisa samstämmighet med Two sides aktuella principer, kan begära att få bli medlemmar i Two Sides.

Sökandes berättigande och lämplighet avgörs av chefen för Two Sides. Om medlemskap nekas kan sökande vända sig till Two Sides styrelse. Alla beslut angående sökandes medlemskap i Two Sides sker efter styrelsens gottfinnande.

 

Medlemsstadgar

I medlemsstadgarna anges strukturen och organisationen bakom Two Sides. De innehåller Two Sides principer och alla andra aspekter av medlemskapet.
Ladda ner genom att klicka på bilden nedan: