MYT:

Papperstillverkning innebär alltid att skogarna förstörs

FAKTA:

Pappersproduktion stöder hållbart skogsbruk

Two Sides Football Pitch Artwork

Papperstillverkning innebär alltid att skogar förstörs

Skogarna i Europa har vuxit med mer än 30 % sedan 1950 och ökar med 1,5 miljoner fotbollsplaner varje år – en yta som är 4 ggr större än London. (1)

”90 % av avskogningen beror på tillämpningen av ohållbara jordbruksmetoder.”
Underlying causes of deforestation, World Rainforest Movement; UN FAO

55 % av världens skogsavverkning används för att producera energi och 25 % används för byggnationer. Andra användningsområden finns också, men papper tar endast 11 % direkt och kan dessutom utnyttja upp till 7 % av byggavfallet.
Hämtat från FAOSTAT 2011

I vissa länder, och särskilt i tropikerna, tvistar man om markrättigheterna och omvandlingen av naturliga skogar till industriella plantager, något som oroar pappersindustrin, icke-statliga organisationer och konsumenter.

”Den enskilt största direkta orsaken till avskogningen i tropikerna är omvandling av skogar till åkermark och betesmarker, huvudsakligen i försörjningssyfte.”
www.replantingtherainforests.org, April 2013

Two Sides-initiativet stöder lösningar på dessa problem och inser behovet av att främja produkter som tydligt kan spåras till hållbara källor.

I norra Europa, där nästan alla urskogar är skyddade, kommer papper från brukade, semi-naturliga skogar där cykeln med plantering, tillväxtfas och avverkning kontrolleras noggrant. Historiska stötestenar i norra Europa och Kanada har nu till största delen lösts genom samarbete mellan lagstiftare, miljörörelser och skogsindustrin i syfte att skydda urskogarna.

”82,7 % av massan vi använder har sitt ursprung i Europa.”

CEPI Sustainability Report, 2011, Page 26

Brukade skogar utgör en naturlig livsmiljö för naturlivet. Det finns alltid utrymme för förbättringar och EEA (European Environment Agency) har förklarat att 'Skogsbruksmarkerna i Europa utvecklas på ett sätt som kan anses vara bra för den biologiska mångfalden'. (2) All pappersmassa som importeras till Europa uppfyller kraven i EU:s timmerförordning, som förbjuder import av träprodukter från olagligt avverkat timmer.

Skog täcker närmare hälften av den europeiska kontinenten och skogsarealerna fortsätter att växa. ”Under de senaste 20 åren har skogsarealen ökat i samtliga europeiska regioner.”
MCPFE, State of Europe's Forests, 2011, Sid 7


(1) Two Sides briefing-dokument från uttalanden i FN:s Food and Agricultural Organization
(2)EEA, The European Environment, State and Outlook 2005, sid 191 i fullständig rapport